No.9881278 ViewReplyOriginalReport
Did /a/ notice this on TT

[LonE]​_Fukui​_Yukari​_-​_Watashi​_ga​_Minoru​_Ki​_no​_Shita​_de​_[w​_scans]
​_(FLAC).rar

an album by Nias/Nono's VA