/a/ Census 2008 question 4

No.9847218 ViewReplyOriginalReport
Which manga genre do you prefer reading the most?

[]Kodomo
[]Shounen
[]Shojo
[]Seinen
[]Josei
[]Yaoi
[]Doujinshi