Thanks a lot /a/ssholes

No.9818925 ViewReplyOriginalReport
Now Simon will have to go hikikomori for 20 years

Jeremiah-387
Simon-316