Ashita no Yoichi!

No.9808383 ViewReplyOriginalReport
fucking good art work and pretty funny to boot.