No.9701252 ViewReplyOriginalReport
xxx@yyy:~$ grep -c Kaiji res.txt
531
xxx@yyy:~$ grep -c Hosaka res.txt
548

Keep it going.