No.9698229 ViewReplyOriginalReport
Itou Kaiji (464)
Hosaka (459)
??? (17)
Kamina (2)
Tomitake Jirou (1)

FUCK YEAH HOSAKA!!!