No.9628556 ViewReplyOriginalReport
>Ladd Russo - 252
>Ryuuguu Rena - 271

You faggots.