Looking kinda Hosaka there Kyou

No.9617370 ViewReplyOriginalReport
OSHI- Kyou=Hosaka?