No.9554611 ViewReplyOriginalReport
Which Kaiji do you prefer?

Moe Kaiji or GAR Kaiji?