No.9526458 ViewReplyOriginalReport
Kaworu = gay for Shinji
Shinji = straight for Asuka
Asuka = geronto for Kaji
Kaji = straight for Misato
Misato = pedo for Shinji
Shinji = also straight for Rei
Rei = submissive for Gendo
Gendo = necro for Yui
Yui = reverse-Oedipus for Shinji
Shinji = again straight for Mana
Mana = bitch for Asuka
Asuka = also lesbian for Hikari
Hikari = straight for Toji
Toji = friend for Kensuke
Kensuke = submissive for Misato
Misato = zoo for Pen^2
Pen^2 = loev for Shinji
Shinji = haet for Gendo
Gendo = pimp for Maya
Maya = senpai (lesbian) for Ritsuko
Ritsuko = jealous for Rei
Rei = apathy for Asuka
Asuka = tsundere for Shinji
Shinji = gay for Kaworu in the end

Too bad for love in Evangelion.