Allelujah Haptism vs Michishio Nagasumi vs Furukawa Akio

No.9342586 ViewReplyOriginalReport
Who are you voting for /a/?