No.13546924 ViewReplyOriginalReport
I'd let her break my Strike Unit, if you catch my drift.