No.13528507 ViewReplyOriginalReport
Colors >= World End > Hitomi no Tsubasa > O2 > Kaidoku Funo

Discuss.