No.13498110 ViewReplyOriginalReport
Suba-ra-shi chin chin mono
Kintama no kame aru
Sore no oto saru bo bo
Iie! Ninja ga imasuuuuuuuu