End of Gantz Osaka Arc

!BZZ6.XGIjM No.13421325 ViewReplyOriginalReport
Finally, next chapter is point tallying.