No.13320437 ViewReplyOriginalReport
Pi Piru Piru Pipiru Pi

Dokuro Chan's OP is now playing in your head

Pi Piru Piru Pipiru Pi