No.13242733 ViewReplyOriginalReport
Why does V.V say "Charles" like "Sher-ru-ru"?