No.13173614 ViewReplyOriginalReport
So if /a/ loves Kallen, why not Shinbu?