!!ncYyB/oJlJM No.13089426 ViewReplyOriginalReport
Oh my god I was biting my fingernails the entire episode.