No.12982998 ViewReplyOriginalReport
europe: its all the same shit, de arimasu.