No.12958487 ViewReplyOriginalReport
yo anyone got "all according to keiyaku"?