No.12752320 ViewReplyOriginalReport
What are some good summer anime? Stuff like Ichigo Mashimaro, Kodomo No Jikan, Moetan, Ryufuko-chan, etc.