!!ncYyB/oJlJM No.12719784 ViewReplyOriginalReport
Let's talk about Kaiba.