No.12551042 ViewReplyOriginalReport
Assquaku, Arasuka, Emerarudo, Enjeru Tippu, Kambari, Kiru, Gibusan, Cuba Liba, Gureen Aizu, Kopenhagen, Saido Ka, Jaku Rosu, Shanghai, Daikiri, Dogusu Nosu, Niko-

Buru Shotto.