No.12366356 ViewReplyOriginalReport
So Makoto, srsly.