No.12351930 ViewReplyOriginalReport
Why is Meryl so tsundere for Vash?