No.12266124 ViewReplyOriginalReport
FUCK YOU
you shouldn't have chosen that faggot suzaku, enjoy your cripple