The Truth

!mnNBRdGU9. No.12225712 ViewReplyOriginalReport
Top Tier: Desu, Hinaichago
High Middle Tier: Junk, Boku
Middle Tier : Kanaria, Barasuishuo/Kirakishuo
Bottom tier: Shinku