No.12217164 ViewReplyOriginalReport
What does WRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY mean?

I always thought it meant WHHHYYYYYYYYYYYYYYYY! but it seems out of context sometimes.