Kaworu-kun & Shinji!

No.11881718 ViewReplyOriginalReport
They're are so adorable.