Part II

No.11755760 ViewReplyOriginalReport
Post here, Shiraishi.

And you to Shiraishi vs. Setoshi