Kappa no ku to natsu yasumi

No.11718035 ViewReplyOriginalReport
So, anyone actually seen this? Having a hard time finding it.