No.11600595 ViewReplyOriginalReport
DESU THREAD, POST SOME FUCKING ~DESU

http://jun.2chan.net/b/res/7552541.htm
>>>/b/67063883