yawn...Zoku Zetsu...

No.11327874 ViewReplyOriginalReport
.....whoa..what iz dis noe?