!!bTfelQViuUO No.11288558 ViewReplyOriginalReport
Kokikuchuwa gozidiumasu minda san! Uguu~~~ Watakushi wa hope mindasan is having a ii day uguu~ Watakushi wa have a ukagai for kimi uguu...anoo...uguu...chyotto....uguu...its chyotto hazukasi demo...uguu...anoo...uguuuuuu....wa..watashi wa...watashi wa kawaii? KYAAA~~! Uguu...that was so hazukasi uguu!Uguu...please be kind uguu...uguu...watashi wa shinjeraranai what watashi wa just said uguu..hazukashiiiii....uguu...