No.11231384 ViewReplyOriginalReport
Episode 6 named

Bye-Bye Sheryl 06 2008.05.09

Its over, Ranka wins.