Shoujo you didn't expect

No.11184915 ViewReplyOriginalReport
~kissu kissu~ I'M FUCKING INSANE.