No.11024025 ViewReplyOriginalReport
Episode 55 Naruto Shippuden

Naruto calls Sakura an ugly whore.