No.10871749 ViewReplyOriginalReport
>yoko ritona 915
>nia teppelin 352
>simon 265
>kamina 176

Fanart distribution is shit sucks.