Kakashi VS. Jiraiya

!QM.JPtnEuc No.10850610 ViewReplyOriginalReport
Who do you think is stronger?