No.10795726 ViewReplyOriginalReport
So I start To LOVE Ru.

First thoughts:

lol wut?

lol Koyasu Takehito