No.10689268 ViewReplyOriginalReport
Soooooo, wato shozu is /a/ rooking foowado to?

I wantu siiiii...

Burassuraita
Gorugo Satiin
Kodo Giasu
Kurista Bureizu
Mugen no Juunin
Petitu Eba
Soru Iita