No.10665824 ViewReplyOriginalReport
Current directors superior to Shinkai:

Mamoru Hosoda
Maasaki Yuasa
Hiroyuki Imaishi
Kazuya Tsurumaki
Shinichiro Watanabe