No.10587086 ViewReplyOriginalReport
BANKA- holy shit Ikkaku, you are so fat there....