the epitome of GAR (from Aria the Origination of all places)

No.10458796 ViewReplyOriginalReport
"Jibun no michi wa jibun de kiri hiraku"