No.10297663 ViewReplyOriginalReport
GL's breast sizes:

Yoko > Adiane > Kiyoh > Kinon > Nia > Leyte > Kiyal > Darry