!!ncYyB/oJlJM No.10294409 ViewReplyOriginalReport
Obviously the man is gay.