No.10276477 ViewReplyOriginalReport
Hitotsu hegi hegi ni hegigoshi hachikami. Bongame, bongome, bongomou. Tsumitate tsumi mame tsumi sanshou. Choshadan no chashoujyou. Okome no namagami. Ohome no namakami. Konkogome no namakakami. Shusu. Hisuzu. Shusu. Shuchin. Oya mo kahei. Ko mo kahei. Oyakahei, kokahei. Kokahei, oyakahei. Furu kuri no furu kirikuchi. Amagappa. Kabangappaka. Kisama no kyahan mo kawagihan. Shikka bakama no shippo korobi wo Minna de tabinaga ni chotto muite. Mudo soto sono nakade kawara sekiniko sekichiku. Nora nyorai. Nora nyorai. Mina nyorai. Munora nyorai. Choto saki no okoho botoke ni okesu na okyaku ga hosonaga ni, hosodomo ni, hosonoyo ni. Kyou mo nama nama nara nara nama no mama. Choto shiokande, ochato chatacho chatto chotato chotecho. Aoda tokasen de hochacha tochaha. Koo ha koo de moo ni koo. Kouya no yama no okera kozou. Tanuki hyappiki, ashi hyakuzen. Tenmoku hyappai, bou happyappon. Bugubagu bugubagu, nibugubagu. Awasete bugubagu, mugububagu. Kikukuri kikukuri, miki kukuri. Awasete kikukuri muki kukuri. Mugi gomi mugi gomi nimugi gomi. Awasete mugigomi mumugi gomi. Ano nageshino no nage naginata ha dada nagenawa no fuhou no.