!XksB4AwhxU No.10213827 ViewReplyOriginalReport
Do you know Oyashiro-sama?
Yes, Hinamizawa.
I kill you
You kill me
No, Hinamizawa