No.10211406 ViewReplyOriginalReport
What are some good early spring anime? You know, stuff like Ichigo Mashimaro, Moetan, Kodomo No Jikan, Ryofuko-chan, etc.